Ervaringen gemeenten met Participatiewet: Rapportage tweede meting

Dit rapport presenteert de bevindingen uit de tweede meting in het kader van het onderzoek “Ervaringen gemeenten met de Participatiewet”. De meting is uitgevoerd in de eerste helft van 2017.

In deze meting staan drie vragen centraal.

  1. Wat zijn de ervaringen van gemeenten bij het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet? Wat gaat goed, wat kan beter? Welke knelpunten worden ervaren?
  2. Wat zijn de ervaringen in het gebruik van de nieuwe instrumenten zoals loonkosten-subsidie en beschut werk? Wat gaat goed en wat kan beter?
  3. Wat zijn de ervaringen, verbeterpunten en best practices van gemeenten met betrekking tot samenwerking met werkgevers, UWV en de dienstverlening aan werkgevers?

Onderzoek “Ervaringen gemeenten met de Participatiewet”

Het onderzoek “Ervaringen gemeenten met de Participatiewet” wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bestaat uit drie metingen. Het onderzoek maakt deel uit van de monitoring van de invoering van de Participatiewet, zoals door de minister aan de Tweede Kamer is toegezegd in het Plan van aanpak monitoring en evaluatie Participatiewet. De centrale vraag voor het onderzoek is: Hoe ervaren gemeenten in de periode 2015 – 2019 onder de Participatiewet het naar werk begeleiden van mensen met arbeidsvermogen, met of zonder arbeidsbeperking, en op welke wijze geven zij uitwerking aan de Participatiewet in beleid en werkprocessen?