Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op het gebied van werk en inkomen op. Op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze ontwikkelingen en risico's en meldt deze aan belanghebbende partijen.

Op het terrein van werk en inkomen biedt de Inspectie SZW onafhankelijk inzicht in de bijdragen van de uitvoeringsinstanties UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten aan de kabinetsdoelen. De Inspectie onderzoekt het functioneren van deze organisaties en verdiept zich in het beeld dat de klanten van deze organisaties hebben.  De Inspectie kijkt daarbij naar de resultaten en de werking van het stelsel en heeft aandacht voor handhaving en vereiste samenwerking. De opgedane inzichten helpen om de uitvoering te verbeteren en vormen een signaal naar het beleid.

De Inspectie werkt volgens een meerjarenplan. Daarnaast worden jaarlijks werkplannen gemaakt voor de verschillende programma’s. Deze programmawerkplannen zijn richtinggevend voor de uit te voeren interventies.

Onderzoek wordt uitgevoerd:

  • ter ondersteuning van de ontwikkeling van interventies.
  • als interventie door in het onderzoek partijen die het aangaat te betrekken of door onderzoeksresultaten actief te presenteren.