SEOR verkent onderzoeksmogelijkheden kwetsbaarheid over de levensloop

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) wil meer inzicht in de mogelijkheden en de meerwaarde van onderzoek naar kwetsbaarheid over de levensloop. Onderzoeksbureau SEOR heeft de opdracht gekregen om hier een voorverkenning voor uit te voeren.

Voor effectief beleid op het terrein van werk en inkomen is het van belang om te weten welke factoren een doorslaggevende rol spelen bij kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Niet alleen op een bepaald moment, maar over hun gehele levensloop. Uitingen van kwetsbaarheid zijn werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, een inkomen rond het minimum, zwaar of gevaarlijk werk en ongunstige werktijden, nul-urencontracten en een gebrekkige pensioenopbouw.

Een levensloopperspectief zou nieuwe inzichten kunnen bieden in hoe de kwetsbaarheid van mensen over hun levensloop varieert, welke factoren daarop van invloed zijn en hoe deze doorwerken in de verdere levensloop. Idealiter worden daarbij verschillende factoren meegenomen: objectieve (‘harde’) persoonskenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding en herkomst; subjectieve (‘zachte’) kenmerken als motivatie, doorzettingsvermogen, veerkracht, doenvermogen en communicatieve vaardigheden; en verschillende vormen van context (persoonlijk, sociaaleconomisch en beleid). Tenslotte moet een (aanzienlijk) deel van de variatie tussen personen met vergelijkbare kenmerken waarschijnlijk worden toegeschreven aan toeval: ingrijpende gebeurtenissen waarop men vaak weinig invloed heeft, zoals faillissement van het bedrijf waar men werkt, een ongeval of ernstige ziekte of verlies van de partner, kunnen grote gevolgen hebben.

In de voorverkenning wordt gekeken hoe een levensloopperspectief op kwetsbaarheid er uit zou kunnen zien, welke kennis momenteel al beschikbaar is en welke databronnen voor toekomstig onderzoek benut zouden kunnen worden. De voorverkenning zal half november afgerond worden. Het KWI beraadt zich vervolgens over eventuele vervolgstappen.

Levensloop seor onderzoek