KWETSBAARHEID OVER DE LEVENSLOOP. Een verkennend onderzoek door SEOR in opdracht van KWI

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) stelt dat het voor het beleid van cruciaal belang is om meer inzicht te krijgen in de factoren die de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt bepalen. De KWI stelt vast dat er weliswaar al veel bekend is op dit punt, maar dat er vooral op twee punten leemtes zijn in de beschikbare kennis. Het bestaande onderzoek heeft meestal betrekking op kwetsbaarheid op een bepaald moment: er wordt niet gekeken of mensen over een langere periode of zelfs tijdens de gehele levensloop kwetsbaar blijven. En het bestaande onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de mate waarin een ongunstige arbeidsmarktpositie wordt bepaald door persoonlijke factoren, contextfactoren en toeval. Daarom heeft het KWI een verkenning laten doen naar mogelijkheden voor en meerwaarde van een onderzoek naar een levensloopperspectief op kwetsbaarheid.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek werd begeleid door een adviesgroep van KWI-leden van CPB, Inspectie SZW, SVB en het Ministerie van SZW.