Muzus ontwerpt het KWI kenniskompas om ‘evidence based practice’ te stimuleren

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) streeft naar een ‘evidence based practice’ (EBP) om de dienstverlening in deze sector waar mogelijk effectiever en efficiënter te maken door het benutten van wetenschappelijke inzichten bij de dienstverlening door gemeenten en UWV. Het Trimbos-Instituut inventariseerde hiervoor in 2018 antwoorden op de vraag ‘Wat zijn de ervaringen met het ontwikkelen en gebruiken van ‘evidence based practice’ met behulp van  professionele richtlijnen, standaarden en overige hulpmiddelen in andere sectoren dan werk & inkomen, waaronder de zorg?’  

KWI heeft Muzus de opdracht gegund om in 2019 handen en voeten te geven aan een werkwijze hiervoor die passend is in de sector werk en inkomen. Muzus is een onderzoek- en ontwerpbureau dat een ontwerpaanpak gebruikt om in het sociale domein vanuit het ‘waarom’ oplossingen te creëren in plaats vanuit een probleem. Muzus start een ontwerptraject vanuit een inventarisatie van de context waarbinnen de gewenste dienst moet plaatsvinden of het product gebruikt moet worden door onderzoek naar latente behoeftes van de professional. Muzus heeft dergelijke trajecten ook uitgevoerd op vergelijkbare terreinen en heeft ervaring in het sociale domein en de complexe processen daarbinnen. Begin 2020 hoopt KWI met Muzus dit traject af te ronden met een concept voor een concreet en gedragen ‘kenniskompas werk en inkomen’ (of een beter passende naam!).

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek wordt begeleid door een adviesgroep van KWI-deelnemers bestaande uit enkele gemeenten, Divosa, Instituut Gak, UWV en SZW.

Zie voor meer informatie over muzus:  https://muzus.nl/