KWI KENNISKOMPAS | Kopkrakers - Kies voor maatwerk

Muzus heeft het adviesrapport voor verdere ontwikkeling van het concept Kopkrakers opgeleverd: een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om de professionele intuïtie verder te verbeteren. Samen met klantmanagers bij UWV en gemeenten is een concept ontwikkeld om kennisdeling in het domein werk en inkomen te bevorderen zodat het klantmanagers maximaal kan ondersteunen in het leveren van maatwerk bij de begeleiding naar werk. Met input van een grote groep stakeholders heeft Muzus een roadmap gemaakt voor de doorontwikkeling naar een werkende infrastructuur om deze manier van werken in de praktijk te organiseren.

Achtergrond

In samenwerking met het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), klantmanagers en hun leidinggevenden bij gemeenten en UWV heeft ontwerpbureau Muzus een concept ontwikkeld voor een manier om effectief kennis te delen in het domein Werk en Inkomen. Het doel van dit concept is het laagdrempelig uitwisselen van wetenschappelijke kennis én praktijkervaringen van klantmanagers en behoeften van cliënten, zodat beschikbare kennis kan worden toegepast in de praktijk volgens de principes van ‘evidence based practice’.

kopkrakers

Wat - het concept

Het ontwikkelde concept heet ‘Kopkrakers’1 en wordt als app aangeboden. Deze Kopkrakers-app moet klantmanagers kunnen ondersteunen in het leveren van maatwerk voor hun cliënten.

De app zet de klantmanager maandelijks voor een dilemma: ‘Welke werkwijze zou jij kiezen bij deze cliënt?’. Om deze vraag te beantwoorden krijgt de klantmanager een beschrijving van de cliënt en zijn verhaal te lezen, waarna de klantmanager moet kiezen tussen twee werkwijzen. Vervolgens wordt ook zichtbaar wat de collega klantmanagers hebben gekozen. Op deze manier ontspint zich een gesprek over het waarom van de keuzes.

Kopkrakers is ontwikkeld op basis van interviews en in co-creatie met klantmanagers, leidinggevenden en onderzoekers.

Hoe verder

Muzus ontwierp ook een plan van aanpak (roadmap) hoe het veld dit concept kan realiseren. Muzus adviseert hiervoor een afgebakende taakverdeling: een stuurgroep, een product eigenaar, een team kennis, een team kopkrakers, een team implementatie en natuurlijk gemeenten en UWV als directe belanghebbenden. KWI en het Ministerie van SZW verkennen of en hoe dit ook gerealiseerd kan worden. De mogelijke verlenging van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk’2 van ZonMw biedt hiervoor wellicht kansen.

1 Eerder gebruikte KWI de term ‘kenniskompas’ als werktitel.

2 Lees meer over dit programma.