Beroepskrachten in opleiding • Toezicht • Corona, Onderzoek naar ervaringen in de kinderopvang

In het kader van de aanpak van het personeelstekort in de kinderopvang heeft het Expertisecentrum Kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek ziet in het bijzonder op de maatregelen die eind vorig jaar zijn genomen. Ook de maatregelen tijdens de Corona pandemie komen aan bod. 

Binnen de kinderopvang is sprake van personeelstekorten. Het kabinet heeft in december 2021 maatregelen aangekondigd die op korte termijn meer lucht moesten geven aan de kinderopvangsector in dat kader. Het gaat om de verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding en om de werkwijze in toezicht en handhaving om rekening te houden met verzachtende omstandigheden ten gevolge van personeelstekort. Het onderzoek naar deze maatregelen is uitgevoerd door het Expertisecentrum Kinderopvang in opdracht van het Ministerie SZW. Met het onderzoek is ook inzicht verkregen in effecten van maatregelen in de kinderopvang tijdens de Corona pandemie en de wenselijkheid van deze maatregelen als daar onverhoopt opnieuw aanleiding voor is.

De meerderheid van de respondenten bestaat uit directeur-bestuurders of eigenaren van kindercentra. De verdeling van respondenten over de verschillende categorieën locaties is vergelijkbaar met het landelijke beeld. 

In het onderzoek komt naar voren dat het grootste gedeelte van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om beroepskrachten in opleiding ruimer in te zetten (50% van de formatie in plaats van 33% van de formatie op een locatie). De ervaringen met betrekking tot de effecten van de maatregel zijn wisselend. Dat laatste geldt ook voor de werkwijze verzachtende omstandigheden in toezicht en handhaving. 

Ten slotte geeft het onderzoek weer welke maatregelen door de respondenten als wenselijk en onwenselijk worden gezien om tijdens een coronapandemie de kinderopvang open te houden.