Eindevaluatie uitvoering evaluatieplan ESF 2014-2020

Het ESF 2014-2020 programma is uitgebreid onderzocht via diverse proces- en effectevaluaties op basis van een vooraf opgesteld evaluatieplan. Dit rapport evalueert de uitvoering en gebruikswaarde van het evaluatieplan. 

Om de uitvoering van het ESF-programma 2014-2020 te monitoren en te evalueren is een evaluatieplan opgesteld. Hierin is vastgelegd welke evaluaties van de verschillende programmaonderdelen moeten plaatsvinden. Onderdeel van het evaluatieplan is een eindevaluatie van de uitvoering van het evaluatieplan ESF 2014-2020 zelf.

Het onderzoek biedt inzicht in de uitvoering van het evaluatieplan, de mate waarin de doelen van het evaluatieplan zijn gerealiseerd en de meerwaarde van de uitgevoerde evaluaties voor de beleids- en uitvoeringspraktijk. Daarnaast brengt het rapport de belangrijkste bevindingen ten aanzien de doeltreffendheid, doelmatigheid en toegevoegde waarde van het programma uit de uitgevoerde evaluaties bij elkaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Berenschot in opdracht van het Ministerie SZW.