Evaluatie Onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang

Dit is een evaluatie van het onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang gefinancierd door het ministerie van SZW, dat van 2017-2021 heeft gelopen. De evaluatie kijkt terug op de programmering, de werkwijze en de verspreiding en impact van resultaten van het onderzoeksprogramma.

De evaluatie is uitgevoerd door ZonMw, die ook het onderzoeksprogramma in opdracht van het ministerie van SZW heeft uitgevoerd. Er is geconcludeerd dat het programma heeft geleid tot een grote diversiteit aan resultaten die inspirerend zijn voor de kinderopvang en bijdragen aan de professionalisering. De kennisverspreiding van de resultaten op grotere schaal zou kunnen verbeterd door een centrale plek waar kennis verzameld wordt.

Verder is geconcludeerd dat het programma breed opgezet was, wat onderzoekers de kans gaf hun eigen onderzoekslijnen in te brengen. Gezien de looptijd van het programma, namelijk vier jaar, was de inzet op effectonderzoek wat ambitieus. Ook is opgemerkt dat het onderzoeksveld kinderopvang divers en complex is: er zijn veel partijen betrokken (kinderopvangorganisaties, medewerkers, kinderen, ouders, scholen, gemeenten, consultatiebureaus), de praktijk is minder gewend aan het doen van onderzoek (anders dan bij onderwijs) en er is door personeelskrapte en werkdruk weinig ruimte voor het toepassen van nieuwe kennis. Het verdient daarom aanbeveling dat een toekomstig programma de complexiteit van het onderzoeksveld erkent en stimuleert dat alle relevante partijen op een goede manier betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van kennis.