Interne en externe arbeidsflexibiliteit 2021

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is van grote waarde voor werkgevers en werknemers. Het stelt werkgevers in staat om mee te bewegen met (economische) ontwikkelingen en het geeft werknemers de mogelijkheid om regie te hebben op wanneer zij werken. In dit onderzoek is in kaart gebracht wat werkgevers en werknemers afspreken in cao’s over arbeidsflexibiliteit.

De doelstelling van dit onderzoek is in kaart brengen wat werkgevers en werknemers afspreken in cao’s over het reguleren van externe flexibiliteit en het bevorderen van interne flexibiliteit, en stil te staan bij de recente ontwikkelingen, zoals maatregelen die met de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn ingevoerd per 1 januari 2020 bij flexibele arbeid zoals oproep en payrollkrachten. Daarbij is nagegaan in hoeverre deze ontwikkelingen overeenkomen met hetgeen beoogd is met recent ingevoerde maatregelen.

Voor dit onderzoek is de standaardsteekproef van SZW gebruikt, bestaande uit 98 reguliere cao’s, tezamen van toepassing op 5 miljoen werknemers. De steekproef bestaat uit bedrijfstakcao’s van toepassing op 8.000 of meer werknemers en ondernemingscao’s van toepassing op 2.500 of meer werknemers. De werknemers onder de steekproefcao’s vormen 88% van het totaal aantal werknemers werkend onder een cao. Daarmee is het onderzoek representatief naar percentage werknemers.

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.