Monitor Wet arbeidsmarkt in balans 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab), ingevoerd per 1 januari 2020, heeft tot doel de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Centrale vraag in de monitor is in hoeverre afspraken uit de Wab doorwerken in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Het gaat om maatregelen met betrekking tot de onderwerpen flexibele arbeid, ontslagrecht en WW-premiedifferentiatie. Ook wordt aandacht besteed aan aanpalende wet- en regelgeving die relevant is in het kader van (het doel van) de Wab, waaronder maatregelen die met de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn ingevoerd.

Deze rapportage is de tweede in de monitor en betreft het jaar 2021, het tweede jaar dat de Wab in werking is. Voor de rapportage is een steekproef van 98 cao’s onderzocht, van toepassing op 5 miljoen werknemers (88% van het totaal aantal werknemers onder een cao). Aanvullend hierop zijn principeakkoorden en sociale plannen onderzocht.

Dit onderzoek brengt cao-afspraken over flexibele arbeid (ketenbepaling, oproepkrachten, payroll), ontslagrecht (cumulatiegrond, transitievergoeding), WW-premiedifferentiatie (bijzondere diensten, jaarurennorm) in beeld. Voor deze monitor is de standaardsteekproef van SZW gebruikt, bestaande uit 98 reguliere cao’s, tezamen van toepassing op 5 miljoen werknemers. De steekproef bestaat uit bedrijfstakcao’s van toepassing op 8.000 of meer werknemers en ondernemingscao’s van toepassing op 2.500 of meer werknemers. De werknemers onder de steekproefcao’s vormen 88% van het totaal aantal werknemers werkend onder een cao. Daarmee is het onderzoek representatief naar percentage werknemers.

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.