Van WW naar de bijstand

Deze rapportage is het resultaat van kwalitatief behoefte-onderzoek uitgevoerd door Muzus in opdracht van het Ministerie van SZW. In dit onderzoek zijn 15 diepte-interviews uitgevoerd met burgers uit verschillende gemeenten die de overstap hebben gemaakt van de WW naar de bijstand. Zij varieerden in leeftijd, geslacht, (thuis)situatie, opleidingsniveau en culturele achtergrond. Er is zowel gesproken met mensen die nog in de bijstand zitten als met mensen die (deels) weer aan het werk zijn. Aan de hand van een burgerreis wordt inzicht gegeven in ervaringen en behoeften van burgers in de periode tussen het aflopen van de WW-uitkering tot en met de start van de bijstandsuitkering. De burgerreis is opgebouwd uit inzichten. Deze inzichten vallen onder sleutelmomenten binnen de burgerreis of onder overkoepelende thema’s. De inzichten hebben geleid tot nieuwe denkkaders en kansen om de overstap te vereenvoudigen.

Burgerreis

De burger doorloopt drie fasen wanneer deze de overstap maakt van de WW naar de bijstand:

1. De WW - De burger maakt gebruik van dienstverlening van UWV.

2. De overstap - De WW-uitkering loopt op zijn eind en de burger doet aanvraag voor de bijstand.

3. De bijstand - De burger maakt gebruik van de dienstverlening van de gemeente.

De fases worden in dit rapport apart van elkaar belicht. Voor elk van deze fase zijn sleutelmomenten geïdentificeerd.

Sleutelmomenten

Op basis van gesprekken met burgers zijn belangrijke sleutelmomenten geïdentificeerd die voorkomen voor, na of tijdens de overstap. Bij elk sleutelmoment zijn inzichten te vinden die zijn gebaseerd op uitspraken van burgers tijdens de interviews. In verband met de focus op de overstap van de WW naar de bijstand, worden sleutelmomenten die daar niet direct aan raken niet toegelicht in de burgerreis. Denk aan algemene dienstverlening gedurende de WW of de bijstand.

Thema’s

Inzichten die in het algemeen gelden en niet toe te schrijven zijn aan één sleutelmoment, zijn terug in de themapagina’s. Hoewel deze inzichten algemener van aard zijn, bieden ze wel aanknopingspunten voor het vereenvoudigen van dienstverlening van zowel UWV als gemeenten.

Denkkaders en kansen

Op basis van de gesprekken met burgers, de daaruit volgende inzichten en een workshop met betrokken stakeholders zijn kansen geformuleerd om de overstap van de WW naar de bijstand te vereenvoudigen. Deze kansen zijn te verbinden aan denkkaders: nieuwe manieren om naar de situatie of context te kijken. De denkkaders en kansen bieden inspiratie en richting voor het vereenvoudigen van de overstap van de WW naar de bijstand.