Evaluatie programma preventie beroepsziekten

Ex-post evaluatie van het programma preventie beroepsziekten van het ministerie van SZW. Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma. Op basis hiervan lessen trekken over succesfactoren en verbeterpunten.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers in opdracht van het Ministerie van SZW. Er is onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma. Het programma preventie beroepsziekten had een looptijd van 2018 tot en met 2022. De ambitie van het programma was beroepsziekten in Nederland te voorkomen. Binnen het programma lag de focus op beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Dit is gedaan door werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de risico’s en hen handelingsperspectieven te bieden om deze risico’s te verminderen. Dit is gedaan met grootschalige communicatiecampagnes, kennisdeel-sessies, subsidies en hands-on begeleiding van bedrijven.

Uit de evaluatie blijkt dat het lastig is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma vast te stellen. De focus van het programma lag namelijk vooral op het verhogen van het risicobewustzijn en minder op het bereiken van concrete doelstellingen. Binnen het programma zijn meerdere instrumenten ingezet. In de evaluatie is beoordeeld wat de voor- en nadelen van deze instrumenten waren. Zo is bijvoorbeeld het bereik van een communicatiecampagne groot, maar is onbekend of dit heeft geleid tot gedragsverandering bij de doelgroep. Daarnaast is het programma een tijdelijke impuls geweest en is het onbekend in hoeverre er sprake is van een structurele doorwerking in de bedrijfsvoering van de betrokken partijen.