Praktijkgericht onderzoek Jeugdwerkloosheid

Met de aanpak jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, onderwijs en andere partners zich in om jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. De maatregelen zijn bedoeld om een sluitende aanpak te realiseren voor schoolverlaters met een grotere kans op werkloosheid. Om zicht te krijgen op de ervaringen met de maatregelen van de aanpak jeugdwerkloosheid voor schoolverlaters in een kwetsbare positie hebben de ministeries van SZW en OCW een onderzoek uitgezet dat is uitgevoerd door Regioplan.

Het onderzoek omvatte:

  • Een literatuurstudie om een overzicht te krijgen van interventies die de afgelopen jaren zijn ingezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan;
  • Interviews met regioco√∂rdinatoren om een beeld te kunnen vormen van de regionale samenwerking en de activiteiten die in de regio worden uitgevoerd in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid;
  • Casestudies om inzicht te krijgen in de uitvoeringspraktijk en de werkzame elementen van de toegepaste interventies.


Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het Ministerie SZW.