Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Voor dit onderzoek naar de discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt zijn 106 personeelsselecteurs geïnterviewd over hun selectiegedrag. Vinden zij niet-westerse migranten even geschikt als autochtone Nederlanders?

Samenvatting en conclusie

Voor dit onderzoek naar de discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt zijn 106 personeelsselecteurs geïnterviewd over hun selectiegedrag. Vinden zij niet-westerse migranten even geschikt als autochtone Nederlanders? Welke beelden van en ervaringen met niet-westerse migranten hebben zij? Welke redenen hebben zij om bij gelijke opleiding en werkervaring te kiezen voor een autochtone Nederlandse kandidaat? Daarnaast is nagegaan of er een ontwikkeling in discriminatie waarneembaar is en zo ja, hoe deze ontwikkeling moet worden geduid. Ook geeft deze monitor een overzicht van klachten en oordelen over arbeidsmarktdiscriminatie. Uit interviews met werkgevers en medewerkers van intermediaire organisaties (UWV WERKbedrijf, uitzendbureaus en re-integratiebedrijven) blijkt dat bedrijven doorgaans terughoudend zijn niet-westerse migranten aan te nemen. Enerzijds is dit het gevolg van negatieve beeldvorming, maar anderzijds vindt men ook dat zij op basis van hun kwalificaties en beheersing van het Nederlands onvoldoende kunnen concurreren met autochtone Nederlandse kandidaten. Bron: Bibliotheek SZW