Pilot inkoop producten PSO 30+ bedrijven

Doel van de in dit rapport beschreven pilot is het ontwikkelen en toetsen van methodes om via inkoop van producten bij sociale ondernemingen te voldoen aan de Quotumverplichting. In dit onderzoeksrapport worden de opzet, uitvoering en resultaten van de pilot beschreven.

In de pilot staat de volgende hoofdvraag centraal:

Hoe kan de inkoop van producten bij bedrijven met de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen meetellen bij het realiseren van het quotumpercentage voor de inkopende organisatie en op welke wijze kan dit in de praktijk worden toegepast?

Samenvattende conclusie

De pilot geeft aan dat inkoop kan meetellen bij het realiseren van het quotumpercentage voor de inkopende organisaties. Daarbij zijn in een eerder stadium gemaakte keuzes bepalend voor de uitvoerbaarheid. De randvoorwaarde dat over te dragen uren op BSN-nummer geregistreerd dienen te worden en de AMvB, waarin het aantal overdrachtsmomenten beperkt is tot één, zijn hiervan belangrijke voorbeelden. De pilot laat zien dat binnen deze huidige kaders:

  • slechts een klein deel van de door de doelgroep gewerkte, c.q. verloonde, uren overdraagbaar is (10% bij de zes bedrijven met de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, ‘30+ bedrijven’),
  • de uitvoerbaarheid van de overdracht van uren door verkoper en inkoper binnen het totale uitvoeringsproces van UWV (naast de overdracht door inleen) onzeker is, en
  • er op meerdere punten invulling van het wettelijk kader nodig is, waaronder de formele afbakening van de 30+ bedrijven die uren mogen overdragen.

De pilot bij de bedrijven leert, tegen de verwachting in, dat binnen de huidige kaders de kwantitatieve effecten klein zullen zijn en de inhoudelijke en uitvoeringstechnische vraagstukken groot. Het ligt dan ook in de rede om de onderzochte methodieken voor de overdracht van uren door inkoop niet verder te ontwikkelen, maar de inspanningen te richten op andere (beleids)instrumenten die kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid van de doelgroep en/of sociale ondernemingen stimuleren in het realiseren van hun sociale missie.