Arbeid & Zorg 2017

Een onderzoek naar cao-bepalingen gerelateerd aan deWet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ en de ‘Wet flexibel werken’.

De combinatie tussen arbeid en zorg is een belangrijk thema op de arbeidsmarkt. De ‘Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ heeft per 1 januari 2015 de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ (WAA) en de ‘Wet arbeid en zorg’ (WAZO) gewijzigd. De ‘Wet flexibel werken’ (Wfw) heeft de WAA in zijn geheel vervangen per 1 januari 2016. De directie UAW heeft in het onderzoek Arbeid en Zorg 2017 onderzocht in hoeverre cao-afspraken over aanpassing van de contractuele arbeidsduur en verlofregelingen afwijken en in hoeverre zij naar aanleiding van de nieuwe wetgeving zijn veranderd. Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de 97 grootste cao’s inclusief de overheidsakkoorden. Enkele bevindingen uit het rapport:

Ouderschapsverlof en kraamverlof

Ten opzichte van de nulmeting in 2014 is er één cao meer die in 2017 de duur van het ouderschapsverlof verlengt. De overige cao’s kennen dezelfde bepalingen als drie jaar geleden wat betreft duur, loondoorbetaling en de maximumleeftijd van het kind. Er zijn 16 cao’s, van toepassing op 24% van de werknemers, die tijdens het ouderschapsverlof het loon (gedeeltelijk) doorbetalen.

Het kraamverlof wordt in 2017 minder vaak ingeperkt: vijf cao’s, van toepassing op 2% van de werknemers, tegenover zeven cao’s (12% van de werknemers) in 2014. In 22 cao’s, van toepassing op 20% van de werknemers, wordt het kraamverlof aangevuld, tegenover 18 cao’s (18% van de werknemers) in 2014. 13 cao’s, van toepassing op 7% van de werknemers, hebben conform de nieuwe wetgeving opgenomen dat in aansluiting op het kraamverlof een onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof bestaat (in 2014 waren er geen cao’s die dit hadden opgenomen).

Verschillen tussen economische sectoren

De resultaten zijn uitgesplitst naar markt-, overheid- en zorgcao’s, en ook naar zeven verschillende economische sectoren. Uit deze analyse blijkt dat in 2017 het zorgverlof vooral wordt aangevuld in de overheid- en zorgcao’s. De aanvulling van het kraamverlof en ouderschapsverlof als ook aanvulling van het pleegzorg- en adoptieverlof is evenredig verdeeld over de sectoren.

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie SZW.