Effect verhoging AOW-leeftijd. Resultaten monitor- en literatuuronderzoek

Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd.

Met de verhoging van de AOW-leeftijd wil de overheid de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen en de uitkeringslasten verlagen. De vraag is in welke mate dit gelukt is en welke andere gewenste en ongewenste effecten optreden als gevolg van de AOW-leeftijdsverhoging. SEO Economisch Onderzoek onderzocht in opdracht van het Ministerie van SZW de feiten en trends die samenhangen met de AOW-leeftijdsverhoging. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een monitor waarin trends in beeld worden gebracht en een literatuurstudie waarin causale effecten zoals gemeten in de wetenschappelijke literatuur worden samengevat. Deze rapportage bevat de resultaten van beide delen. Daarnaast is er aparte rapportage met alleen de resultaten van de monitor.

Samenvatting

De AOW-leeftijd stijgt sinds 2013 stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Als gevolg van de verhoging is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen. Werkgevers investeren meer in scholing van ouderen sinds de verhoging van de AOW-leeftijd. Nu 65-jarigen geen beroep meer op de AOW kunnen doen, blijven mensen langer in een werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. De instroomkans in deze regelingen voor 65-jarigen is gelijk aan die van 64-jarigen.