Wet melding collectief ontslag 2019

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag.

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) ziet toe op de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Deze richtlijn stelt dat voorgenomen collectieve ontslagen om bedrijfseconomische redenen, van 20 of meer werknemers, binnen een tijdsperiode van drie maanden en binnen een werkgebied van de Wmco, tijdig moeten worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (UWV). 


In 2019 zijn 146 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd voor 17.212 werknemers ontslag aangevraagd. 


De meldingen zijn met name afkomstig van bedrijven uit de economische sectoren financiële/zakelijke dienstverlening (28%), industrie (24%) en vervoer & communicatie (22%). Laatstgenoemde sector neemt het hoogste percentage voorgenomen ontslagen voor haar rekening (59%). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging van enkele postbedrijven. 


De meeste meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s noordwest (31%), zuidoost (25%) en oost (19%). 


De bedrijven noemen als primaire reden voor het voorgenomen collectief ontslag: organisatorische veranderingen (34%), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging (27%), slechte financiële situatie (25%), werkvermindering (10%), bedrijfsverhuizing (3%), technologische veranderingen (1%) en overige redenen (1%).


Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.