Wet melding collectief ontslag 2020

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) ziet toe op de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Deze richtlijn stelt dat voorgenomen collectieve ontslagen om bedrijfseconomische redenen, van 20 of meer werknemers, binnen een tijdsperiode van drie maanden en binnen een werkgebied van de Wmco, tijdig moeten worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (UWV).

In 2020 zijn 306 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd het voorgenomen ontslag voor 25.061 werknemers gemeld. Door 57 ondernemingen is voor 100 of meer werknemers ontslag aangevraagd. In totaal werd door deze 57 ondernemingen het voorgenomen ontslag voor 14.057 werknemers gemeld.

Ruim een kwart (27%) van de meldingen is afkomstig uit de sector industrie, 26% uit de financiële dienstverlening, 14% uit de horeca en 12% uit de handel en 10% uit de overige dienstverlening (zorg + overige dienstverlening). De overige 10% is afkomstig uit de sectoren landbouw, bouwnijverheid en vervoer. 

De meeste meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s noordwest (31%), zuidoost (17%), zuidwest (15%) en oost (12%). 

De bedrijven noemen als primaire reden voor het voorgenomen collectief ontslag: slechte financiële situatie (43%), organisatorische veranderingen (22%), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging (17%), werkvermindering (14%) en overige redenen (4%).

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.