Kennissynthese: Hoe kan re-integratie tweede spoor een succes zijn?

Deze kennissynthese geeft een overzicht van de werkzame elementen van, en ervaringen met re-integratie tweede spoor. Dat is re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever, wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet lukt.

Uit deze kennissynthese blijkt dat een werknemer in het tweede spoor intensieve begeleiding nodig heeft bij het verwerken van het baanverlies, het accepteren van de beperkingen door ziekte en het zoeken naar passend werk. Dit vraagt om een betrokken werkgever die structureel en warm contact onderhoudt met de zieke werknemer en daarbij begrip heeft voor de situatie van de werknemer. Een belangrijke voorwaarde hierbij is openheid over de verwachtingen en belangen van zowel werknemer als werkgever. Ook vraagt re-integratie tweede spoor om de inzet van deskundige professionals die de werkgever en werknemer bijstaan en een kwalitatief hoogwaardig traject op maat verzorgen. Een goed traject in het tweede spoor begint niet te laat, richt zich op het versterken van het psychologisch en sociaal kapitaal van de werknemer en bevat ten slotte elementen van outplacement. Hiervoor is een coachende begeleidingsstijl nodig van de professional, inzet op het vergroten van het zelfsturend vermogen van de werknemer en het proactief onderzoeken van de loopbaanmogelijkheden