AOW Monitor 2021: Effect van verhoging van de AOW-leeftijd op werk, inkomen en gezondheid

Doel van deze monitor is om de ontwikkelingen in arbeidsmarkt, inkomen, inzetbaarheid en gezondheid van 55 tot 75 jarigen periodiek in kaart te brengen.

Ten opzichte van de monitor van 2020 zijn er enkele opvallende afwijkingen waarneembaar: 1) Allereerst valt op dat de gemiddelde pensioenleeftijd van zelfstandigen relatief sterk is gestegen sinds 2017, terwijl de stijging voor werknemers juist is afgevlakt. 2) De piek in de pensioenleeftijd is verschoven van 65 naar 66 jaar, in overeenstemming met de AOW-gerechtigde leeftijd. 3) Gerelateerd aan de vorige trend, vinden wij dat het percentage 65-ers die nog werken significant is gestegen. 4) De voorzichtige daling in de uitstroomkans van werk naar een werkloosheidsuitkering die eerder werd gerapporteerd heeft verder doorgezet tot en met 2019. De uitstroomkans van werk naar WIA blijft stabiel. 5) Het percentage oudere werknemers die denken te kunnen voldoen aan fysieke en psychische eisen is sinds 2017 significant toegenomen 6) Ten opzichte van de vorige monitor is er echter, zoals hierboven reeds opgemerkt, ook sprake van een significante daling in de scholingsdeelname, vooral in de cursussen die door de werkgevers gefinancierd worden. Hoewel deze daling niet alleen beperkt is tot ouderen maar ook waargenomen wordt voor de hele beroepsbevolking, is het zorgwekkend dat werkgevers recentelijk minder zijn gaan investeren in hun personeel. De vraag is in welke mate deze daling in de scholingsdeelname op de lange termijn een negatief effect zal hebben op de duurzame inzetbaarheid.