Balans opdracht en middelen SVB

Analyse en beoordeling van het huidige systeem van beprijzen waaronder het kostprijsmodel van de SVB en het lightmodel dat het ministerie van SZW gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de bekostiging van de SVB, alsmede het doen van aanbevelingen voor de verbetering van het huidige systeem van beprijzen om te komen tot een balans tussen opdracht en middelen en te borgen dat de opdracht en middelen in balans blijven.

De onderzoekers concluderen in het eindrapport dat bij de SVB in de afgelopen jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van de productiefactor arbeid naar de productiefactor ICT. Deze verschuiving en de taakstellingen van drie kabinetten blijken echter onvoldoende doorvertaald te zijn in de verschillende kostenmodellen. Belangrijke aanbevelingen zijn onder andere het uitvoeren van groot onderhoud aan de kostenmodellen en het opstellen van bekostigingsafspraken. Daarnaast wordt nader onderzocht of het opstellen van een Dienstencatalogus wenselijk is.