Departementaal uitvoeringstoezicht op ZBO’s. Een verkennend onderzoek naar het uitvoeringstoezicht door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid op de Kamer van Koophandel, de Dienst Wegverkeer en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Doelstelling van het onderzoek is om te leren van inzichten en ervaringen binnen andere departementen met uitvoeringstoezicht op met UWV en SVB vergelijkbare ZBO’s. Het onderzoek richt zich op (1) de interne regels en procedures, (2) de inrichting en positionering, (3) de toedeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en (4) de werkwijze van het uitvoeringstoezicht.

Uit het onderzoek is gebleken dat het uitvoeringstoezicht bij andere departementen grotendeels op een met SZW vergelijkbare wijze is vormgegeven. Uitzondering hierop vormt het ‘onafhankelijk toezicht’ zoals dat bij SZW is vormgegeven. Hiervan is bij geen van de departementen sprake. De ADR heeft zes ‘good practices’ geïdentificeerd die als mogelijk interessant voor de verbetering van het uitvoeringstoezicht van SZW zijn aangemerkt.