Evaluatie van de sturing van en het toezicht op de SVB en UWV

Onderzoek naar de mate waarin de huidige invulling van de aansturing en toezicht op SVB en UWV werkbaar en effectief zijn?

Sinds de vorige SUWI-evaluatie in 2015 zijn veel verbeteringen doorgevoerd in de sturings- en toezichtsrelatie van SZW richting UWV en SVB. De huidige situatie is qua werkbaarheid en effectiviteit te kwalificeren als een ruime voldoende. Deze evaluatie is een onderdeel van de bredere SUWI evaluatie die in 2021 wordt uitgevoerd. Voor het onderzoek voerde Berenschot deskresearch, diepte-interviews en groepsgesprekken uit bij SZW, UWV en SVB. Daarnaast werd in vier praktijkcasussen onderzocht hoe werkbaar en effectief sturing en toezicht in de praktijk is, en hoe binnen UWV en de SVB sturing, toezicht en risicomanagement werkt.