Uitvoering Dubbele Kinderbijslag- Intensieve zorg

De dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming met als doel ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte te compenseren voor de kosten van de extra zorg die hun kind nodig heeft en als blijk van waardering voor de zorgtaak. Het onderzoek heeft de volgende centrale vraagstelling: In hoeverre sluit de huidige beoordelingssystematiek en tegemoetkoming aan bij het eerste doel van de dubbele kinderbijslag intensieve zorg?

Dit onderzoek laat zien dat de inhoud van de regeling zodanig is dat deze tegemoet komt aan het doel om ouders van een kind met een intensieve zorgvraag tegemoet te komen in de meerkosten die dat met zich meebrengt. De doelgroep, de ouders met kinderen met een intensieve zorgvraag, wordt echter niet volledig bereikt. In de informatievoorziening en in het gemak waarmee het medisch vragenformulier kan worden ingevuld, is een aantal drempels aanwezig waardoor niet alle ouders die gebruik kunnen maken van de regeling dat ook doen. Er zijn drie groepen ouders onderscheiden die waarschijnlijk ook gebruik kunnen maken van DKIZ en dat nu niet doen: (1) Ouders van kinderen met een Wlz indicatie: niet al deze ouders maken gebruik van DKIZ (deze groep bestaat uit ouders van ongeveer 1.600 kinderen); (2) Ouders van kinderen met grotendeels dezelfde kenmerken als de ouders die wel DKIZ ontvangen (deze groep bestaat uit ouders van ongeveer 1.350 kinderen); (3) Ouders die hun aanvraag DKIZ niet doorzetten, een deel van deze groep heeft naar alle waarschijnlijkheid ook recht op DKIZ. In de laatste twee groepen zijn lager opgeleide ouders oververtegenwoordigd.