SLIM-regeling Nulmeting 2021

Het ministerie van SZW heeft SEOR opdracht gegeven een effectevaluatie uit te voeren van de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (de SLIM-regeling). 

De SLIM-regeling heeft als doel om bedrijven te stimuleren meer te investeren in leren en ontwikkelen van hun medewerkers. De regeling is gericht op mkb-ondernemers, grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie en samenwerkingsverbanden in het mkb.  Om de effectiviteit van de subsidieregeling te meten wordt eerst een nulmeting uitgevoerd, waarmee de huidige stand van zaken in beeld gebracht wordt van de leercultuur en deelname aan scholing en ontwikkeling bij de bedrijven die een SLIM-subsidie hebben aangevraagd. Na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt een eindmeting uitgevoerd onder de gesubsidieerde bedrijven en samenwerkingsverbanden om het effect te meten van de gesubsidieerde activiteiten. In dit rapport wordt verslag gedaan van de nulmeting.