Evaluatie ESF deel van REACT-EU 2020-2024, effectevaluatie (eerste fase)

Het onderzoek beschrijft de uitkomsten van de tussenevaluatie van de REACT-EU middelen. Deze middelen zijn aanvullend beschikbaar gesteld binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF). In de evaluatie komt aanbod welke bijdrage de middelen binnen het ESF programma hebben geleverd aan de arbeidsinpassing en arbeidsmarktpositie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (de REACT-EU doelgroep), wat de ervaringen van deelnemers waren, hoe de uitvoeringskosten zich tot de bereikte (tussen)resultaten verhouden en welke bijdrage het programma heeft geleverd aan een groen en digitaal Europa.

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat een totaal van 256.916 personen hebben deelgenomen aan een traject vanuit het REACT-EU programma. Op basis van de beschikbare data zijn kleine toenames te zien in de aantallen werkzame personen na het traject, in vergelijking met vóór deelname aan het traject. Ook over de arbeidsmarktpositie van de deelnemers kunnen enkel voorlopige uitspraken worden gedaan, maar ook hier zijn de eerste tekenen positief. Een ruime meerderheid van de deelnemers van de gemeentelijke projecten lijkt een betere arbeidsmarktpositie te hebben na het traject dan ervoor. Een kanttekening bij de resultaten is dat de resultaten zijn gebaseerd op nog niet complete, en geverifieerde data. Eind 2024 vindt de eindevaluatie plaats in de vorm van nog een proces- en effectevaluatie. De resultaten zullen dan gebaseerd worden op definitieve, complete data van deelnemers.

Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureau’s Panteia en Ockham IPS in opdracht van het Ministerie SZW. Het betreft een onderzoek waarin zowel naar de effecten in termen van  doeltreffendheid en doelmatigheid van het ESF/React-EU programma wordt gekeken als naar het uitvoeringsproces.