Factsheet Participatiewet en factsheet man vrouw verschillen nu beschikbaar

Het Ministerie van SZW heeft twee factsheets gepubliceerd: één over de Participatiewet en één over man-vrouw verschillen op de arbeidsmarkt en in het gebruik van sociale zekerheidsregelingen. Beide factsheets zijn nu beschikbaar op de website van het KWI.

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder. Enkele cijfers:

  • Meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering is 45 jaar of ouder.
  • Ruim de helft van de mensen met een bijstandsuitkering heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Begin 2015 bedroeg dit 46% en in augustus 2019 was dit 51%.
  • Sinds de invoering van de Participatiewet zetten gemeenten meer re-integratievoorzieningen in. Tussen januari 2015 en december 2018 is er sprake van een toename van 33%. Ook in de cijfers over de eerste helft van 2019 groeit het aantal voorzieningen door. In januari 2019 werden in totaal 235.000 voorzieningen ingezet, wat verder opliep naar 243.000 in juni 2019, een toename van bijna 4%.

Het ministerie van SZW wil de arbeidsmarktkansen van mensen die een beroep doen op de Participatiewet verder verbeteren en treft hiervoor een aantal maatregele naar aanleiding van de kamerbrief op participatiewet.

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld over verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie tot economische zelfstandigheid, hun positie op de arbeidsmarkt en het gebruik van sociale zekerheids-regelingen. Belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en in het gebruik van sociale zekerheidsregelingen zijn:

  • Vrouwen werken relatief minder vaak dan mannen (63% versus 72%);
  • Werkende vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen (74% versus 27%);
  • Het relatieve gebruik van uitkeringen wisselt: vrouwen ontvangen vaker een bijstandsuitkering of een WIA-uitkering dan mannen, mannen hebben vaker een Wajong of een WW-uitkering dan vrouwen.
  • In bijna alle regelingen zien we dat mannen iets vaker aan het werk gaan dan vrouwen vanuit de uitkering. Mannen maken ook vaker gebruik van re-integratievoorzieningen dan vrouwen.

Het kabinet wil het percentage economisch zelfstandige vrouwen verder vergroten. De ministeries van OCW en SZW ondernemen daarom gezamenlijk een aantal maatregelen om dit doel te bereiken.

Beide factsheets zijn opgesteld door het ministerie van SZW.