Domein Werk en Inkomen

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) buigt zich over kennis binnen het domein van Werk en Inkomen. Wat hoort in dit domein wel en niet thuis? Hoe breed definiëren we dit domein?

Vraagstukken

In het platform ligt traditioneel de nadruk op de combinatie van sociale zekerheid (inkomen) en werk (re-integratie). De bindende factoren zijn vraagstukken rond uitkeringsafhankelijkheid of het onafhankelijk worden en blijven van uitkeringen, en de bestaanszekerheid van ontvangers van een uitkering. Vraagstukken rond flexwerk, migranten, armoede en schulden, niet-gebruik uitkeringen en participatie anders dan via betaald werk (maatschappelijke participatie) staan ook op de agenda. De kwaliteit en effectiviteit van (publieke) dienstverlening en vakmanschap verbindt vooral de uitvoerende KWI-leden op kennisvragen en resultaten. (Sub-groepjes van) KWI-leden verkennen gezamenlijk bij dit soort thema’s elkaars kennisvragen en resultaten.

Een actueel vraagstuk is hoe KWI de kenniscyclus zelf kan bevorderen: hoe zorgen we dat de ontwikkelde kennis aansluit bij degenen die deze kennis kunnen benutten?

Kennisbehoefte

We zien een grote kennisbehoefte rondom de mogelijkheden voor werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt om de vraag naar werkzoekenden met weinig kennis, vaardigheden en opleiding te vergroten. Hierin spelen ook vragen als wat zijn de kosten en de (brede) baten van meer arbeidsparticipatie in deze doelgroepen. 

Ter afbakening: vraagstukken rond gezond & veilig werken, cultuur & integratie, onderwijs, pensioenen, kinderopvang, en andere arbeidsvoorwaarden vallen buiten het KWI-domein, tenzij er een direct verband is met sociale zekerheid. Het KWI-domein is daarmee minder groot dan bijvoorbeeld het kennisdomein van het Ministerie van SZW, de Inspectie SZW of het SCP.