Over het KWI

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) is een samenwerkingsverband voor kennisdeling in het domein van Werk en Inkomen. Binnen dit platform werken verschillende partners mee op gebied van beleid, uitvoering, toezicht en wetenschap.

Missie KWI

Door een goed functionerende kenniscyclus op het terrein van werk in inkomen te bevorderen, draagt KWI bij aan ‘evidence based’ beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen. 

Visie KWI

Onze kenniscyclus cirkelt rond maatschappelijke opgaven in het domein van werk en inkomen. KWI-leden zijn verantwoordelijk voor het functioneren van deze kenniscyclus binnen hun eigen organisatie. KWI-leden spannen zich in om deze kenniscyclus in de eigen organisatie maar ook op collectief niveau, dus organisatie overstijgend, te verbeteren waar nodig zodat beleid, onderzoek en praktijk ook organisatie overstijgend meer op elkaar aan gaan sluiten en ‘evidence based’ beleid en uitvoering ook in collectieve zin mogelijk wordt. Onderlinge uitwisseling van inzichten op inhoud en proces van de kenniscyclus én agendering van knelpunten bij bestuurders is een belangrijke activiteit in KWI verband om deze visie te realiseren. 

Doelgroep KWI

KWI richt zich primair op vertegenwoordigers van organisaties werk en inkomen zoals beleidsmakers, onderzoekers en uitvoerders op centraal en decentraal niveau. KWI positioneert zich in kennislandschap met een strategische oriëntatie en is gericht op de collectieve kenniscyclus op het terrein van werk en inkomen.

Doelen van het KWI: kennis toepassen, kennis vragen, kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis ontvangen.

KWI heeft de volgende taken:

  • Het bieden van inspiratie en het onderhouden van het netwerk: KWI is en blijft een plek voor uitwisseling, inspiratie, informele ontmoeting en netwerken. 
  • Informeren over onderzoeksprogrammering: KWI-leden informeren elkaar over ieders (plannen voor) onderzoeksprogramma’s en gaan na of er mogelijke lacunes en/of overlap bestaan in deze programma’s. KWI-leden staan open om additionele kennisvragen in de eigen onderzoeksprogrammering op te nemen, binnen de ruimte die daarvoor bij ieder bestaat. KWI heeft niet de taak of bevoegdheid om de onderlinge onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen: KWI-leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen programma.
  • Het bieden van transparantie over lopende onderzoeken bij KWI-leden. KWI publiceert met regelmaat een overzicht lopend onderzoek van de KWI-leden.
  • Beoordelen van de kenniscyclus werk en inkomen: KWI beschouwt het functioneren van relevante kenniscycli op het terrein van werk en inkomen om lacunes en knelpunten te signaleren op proces én inhoud en verbeteringsmogelijkheden te agenderen bij daarvoor verantwoordelijke partijen.