Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) is een samenwerkingsverband voor kennisdeling in het domein van Werk en Inkomen. Binnen dit platform werken verschillende partners mee op gebied van beleid, uitvoering, toezicht en wetenschap.

Missie

Het KWI stimuleert kennisontwikkeling en -deling door de KWI-partners. Met als doel dat deze kennis gebruikt wordt bij de onderbouwing van het beleid op het terrein van Werk en Inkomen en de uitvoering hiervan.

Visie

Deze missie komt voort uit de visie van het KWI. De visie van het KWI is dat de ontwikkeling en uitvoering van effectief beleid op het terrein van Werk en Inkomen, gebaseerd moet zijn op kennis die op methodologisch verantwoorde wijze is ontwikkeld. Het gaat daarbij om kennis op het gebied van Werk en Inkomen over de relaties tussen individuen, de maatschappelijke omgeving en de institutionele omgeving. Om deze relaties te begrijpen is kennis nodig over (1) de mogelijkheden, gezondheid, opleiding en gedrag van individuen, (2) de arbeidsmarkt en economie en (3) de wet- en regelgeving en de uitvoering.

Doelen en ambities

Het KWI:

  • formuleert op basis van de de gedeelde kennisbehoefte van de KWI-partners een aantal "prioritaire kennisvragen" ten aanzien van beleids- en uitvoeringsvraagstukken op het terrein van Werk en Inkomen. De geprioriteerde kennisvragen zijn relevant voor zowel beleid als uitvoering.
  • stimuleert dat kennisontwikkeling zich in elk geval richt op deze prioritaire kennisvragen. Het KWI motiveert de KWI-partners de prioritaire vragen op te pakken. Als dit (nog) niet gebeurt, onderzoekt het KWI of andere partijen hieraan bij kunnen dragen.
  • wil voorkomen dat kennisontwikkeling op het terrein van Werk en Inkomen dubbel gebeurt. Daarom worden de onderzoeksplannen van de KWI-partners met elkaar gedeeld en waar mogelijk afgestemd.
  • wil dat onderzoeksresultaten op het terrein van Werk en Inkomen beschikbaar komen voor beleidsmakers en uitvoerders. Daarom geeft het KWI op deze website aan waar de onderzoeksrapporten opgesteld door of in opdracht van het KWI en zijn partners kunnen worden gevonden.
  • stimuleert dat kennis op het gebied van Werk en Inkomen actief wordt verspreid en gedeeld voor beleidsontwikkeling en uitvoering. Hiertoe organiseert het KWI in ieder geval tweejaarlijks (2018 en 2020) een congres waar kennis op het terrein van Werk en Inkomen wordt gedeeld en waar medewerkers van beleid, uitvoering, toezicht en onderzoekers elkaar ontmoeten.

Met deze doelstellingen en ambities richt het KWI zich vooral op de eerste drie onderdelen van de kenniscyclus zoals afgebeeld wordt in onderstaande figuur. De KWI-partners stimuleren zelf ontvangen en toepassen van kennis.